flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

10014, м.Житомир, вулиця Бориса Лятошинського, 5, тел.8(0412) 47-29-13 

         Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області  розпочало свою діяльність 26 листопада 2002 року.

Здійснює свою діяльність  управління на  основі Положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України, затвердженого наказом Голови Державної судової адміністрації України від 05 квітня 2011 року № 82.

Відповідно до вищезазначеного Положення територіальне управління Державної судової адміністрації в Житомирській області підпорядковується Державній судовій адміністрації України та є його територіальним органом.

Управління ДСА України взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.

Посадові особи управління ДСА України є державними службовцями і проходять державну службу відповідно до законодавства про державну службу. Відбір кандидатур на посади проводиться на конкурсній основі. Штатна чисельність територіального управління ДСА України в Житомирській області складає 21 одиницю

Управління ДСА України утримується за рахунок Державного бюджету України. Загальну чисельність, фонд оплати праці працівників, структуру, штатний розпис та кошторис доходів і видатків управління ДСА України затверджує Голова ДСА України.

 

                                                              

 

 

 

                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                           Наказ Державної судової

                                                     адміністрації України 

                                                             від «25» вересня 2015 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про територіальне управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області

 

        1.   Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області (далі - ТУ ДСА України в Житомирській області) є територіальним органом Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України) та їй підпорядковується.

2.   ТУ ДСА України в Житомирській області у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями з'їзду суддів України та Ради суддів України, Положенням про ДСА України, наказами ДСА України, рішеннями колегії ДСА України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3.   Основним завданням ТУ ДСА України в Житомирській області організаційне забезпечення діяльності місцевих судів Житомирської області та фінансове забезпечення місцевих загальних судів Житомирської області з метою створення належних умов для діяльності судів, суддів цих судів та забезпечення роботи органів суддівського самоврядування.

Організаційне забезпечення становлять заходи матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, організаційно-технічного характеру, ведення судової статистики, діловодства та архіву суду.

4.    Повноваження ТУ ДСА України в Житомирській області:

4.1  забезпечує належні умови діяльності місцевих судів Житомирської області в межах повноважень, визначених законом;

4.2  забезпечує в межах повноважень, визначених законом, незалежність, недоторканність та безпеку суддів у взаємодії з органами суддівського самоврядування, судами, правоохоронними органами;

4.3   здійснює функції розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності ТУ ДСА України в Житомирській області та місцевих загальних судів Житомирської області;

4.4       забезпечує організацію роботи щодо надання матеріалів для формування пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України відповідно до потреб місцевих загальних судів Житомирської області;

4.5   узагальнює потреби місцевих загальних судів Житомирської області у матеріально-технічному забезпеченні та здійснює забезпечення в межах бюджетних асигнувань;

4.6   організовує та фінансує будівництво і ремонт будинків та приміщень місцевих загальних судів Житомирської області, їх технічне оснащення та укладає відповідні договори згідно із законодавством;

4.7   організовує комп'ютеризацію місцевих загальних судів Житомирської області для здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення функціонування автоматизованої системи документообігу в судах;

4.8   забезпечує місцеві загальні суди Житомирської області необхідними технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування відповідних судів;

4.9   забезпечує місцеві загальні суди Житомирської області та суддів цих судів символами судової влади (Державний Прапор України, зображення Державного Герба України), мантіями та суддівськими нагрудними знаками;

4.10    організовує роботу з ведення судової статистики, діловодства та архіву в місцевих судах Житомирської області;

4.11    контролює стан діловодства, зокрема, процеси, що забезпечують документування управлінської інформації і організацію роботи зі службовими документами в місцевих судах Житомирської області;

4.12    здійснює в межах повноважень, визначених законом та цим Положенням, соціальне забезпечення суддів, у тому числі суддів у відставці, а також працівників апаратів місцевих загальних судів Житомирської області;

4.13    бере участь у межах повноважень, визначених законом та цим Положенням, у здійсненні заходів щодо забезпечення медичного обслуговування і санаторно-курортного лікування суддів місцевих загальних судів Житомирської області, працівників апаратів місцевих загальних судів Житомирської області та працівників ТУ ДСА України в Житомирській області;

4.14    звертається до відповідної місцевої ради з поданням щодо затвердження списку присяжних, здійснює виплати, передбачені законодавством, народним засідателям, присяжним у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування відповідних судів;

4.15   у межах повноважень, визначених законом та цим Положенням, вживає заходів щодо створення належних умов для здійснення суддівського самоврядування;

4.16   взаємодіє з Житомирським апеляційним адміністративним судом та апеляційним судом Житомирської області з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності Житомирського окружного адміністративного суду та організаційного і фінансового забезпечення місцевих загальних судів Житомирської області;

4.17   взаємодіє з відповідними органами та установами, у тому числі інших держав, з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності місцевих судів Житомирської області та фінансового забезпечення місцевих загальних судів Житомирської області;

4.18   організовує діяльність служби судових розпорядників у місцевих загальних судах Житомирської області;

4.19       координує діяльність керівників апаратів місцевих судів Житомирської області, вивчає практику організації діяльності цих судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції ЩОДО її вдосконалення;

4.20   вивчає кадрові питання апаратів місцевих судів Житомирської області, прогнозує в межах своїх повноважень потребу у спеціалістах, вносить пропозиції щодо замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;

4.21   забезпечує необхідні умови для підвищення кваліфікації працівників апаратів місцевих судів Житомирської області;

4.22       надає місцевим судам Житомирської області методичну та практичну допомогу з питань організації обліково-статистичної роботи, діловодства, архіву, розгляду звернень громадян та проходження державної служби в апараті місцевою суду Житомирської області;

4.23   забезпечує проходження здобувачами вищої освіти навчальної практики в місцевих судах Житомирської області;

4.24   бере участь в організації роботи зі створення бібліотек місцевих загальних судів Житомирської області та формуванні їх фондів;

4.25   здійснює відповідно до законодавства ефективне використання та збереження об'єктів державної власності в місцевих загальних судах Житомирської області та ТУ ДСА України в Житомирській області;

4.26   здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до його повноважень, виявляє причини і умови, що породжують заяви та скарги громадян, і вживає заходів до їх усунення;

4.27   забезпечує розгляд запитів на отримання публічної інформації, забезпечує доступ до публічної інформації у межах повноважень, визначених законом та цим Положенням, бере участь у роботі з удосконалення законодавства, у розробці проектів нормативно-правових актів;

4.28         забезпечує здійснення представництва в установленому законодавством порядку інтересів ТУ ДСА України в Житомирській області та ДСА України в судах, органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях, веде претензійно-позовну роботу;

4.29   забезпечує в межах повноважень, визначених законом та цим Положенням, реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці в ТУ ДСА України в Житомирській області; забезпечує здійснення в ТУ ДСА України в Житомирській області заходів з мобілізаційної підготовки;

4.30   забезпечує в межах повноважень, визначених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контролю за їх здійсненням у ТУ ДСА України в Житомирській області;

4.31   проводить конференції та семінари з питань, що належать до повноважень ТУ ДСА України в Житомирській області;

4.32   забезпечує відповідно до законодавства здійснення постійного контролю за правильністю та своєчасністю надходження до спеціального фонду Державного бюджету України судового збору;

4.33    здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

5.   ТУ ДСА України в Житомирській області має право:

5.1  одержувати від судів, органів суддівського самоврядування, інших органів державної влади місцевого рівня та органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій усіх форм власності, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.2  вживати заходів щодо контролю за станом діловодства в місцевих судах Житомирської області, діяльності служби судових розпорядників та наявністю матеріальних цінностей, які обліковуються в місцевих загальних судах Житомирської області;

5.3      за результатами контрольних заходів ініціювати питання про усунення виявлених порушень та притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення;

5.4  залучати вчених, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до їх повноважень, визначених законом та цим Положенням;

5.5  утворювати в разі потреби за погодженням із головою ДСА України та керівниками місцевих органів виконавчої влади комісії, робочі та експертні групи, залучати в межах своїх повноважень спеціалістів та скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до їх повноважень, визначених законом та цим Положенням.

6.  ТУ ДСА України в Житомирській області очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою ДСА України.

На посаду начальника ТУ ДСА України в Житомирській області призначається особа, яка має вищу освіту в галузі права або економіки, чи вищу освіту в галузі державного управління за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років, чи стаж роботи на посадах, які передбачають повноваження щодо виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не менше 7 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 10 років.

Начальник ТУ ДСА України в Житомирській області несе персональну відповідальність за виконання покладених на ТУ ДСА України в Житомирській області завдань.

Начальник ТУ ДСА України в Житомирській області має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДСА України.

На посаду заступника начальника ТУ ДСА України в Житомирській області призначається особа, яка має вищу освіту в галузі права або економіки, чи вищу освіту в галузі державного управління за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років, чи стаж роботи на посадах, які передбачають повноваження щодо виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не менше 5 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 7 років.

На час відсутності начальника ТУ ДСА України в Житомирській області його обов'язки виконує заступник начальника ТУ ДСА України в Житомирській області.

У разі передбачуваної тимчасової відсутності з поважних причин (відрядження, відпустка тощо) начальника ТУ ДСА України в Житомирській області або особи, яка виконує його обов’язки, та одночасної тимчасової відсутності заступника начальника ТУ ДСА України в Житомирській області тимчасове виконання обов’язків начальника ТУ ДСА України в Житомирській області на період такої відсутності покладається на фактично працюючого керівника самостійного структурного підрозділу ТУ ДСА України в Житомирській області за його (її) особистим визначенням (крім керівника бухгалтерської служби). Видання наказу ТУ ДСА України в Житомирській області про покладання тимчасових обов’язків начальника ТУ ДСА України в Житомирській області має бути здійснено до дня передбачуваної тимчасової відсутності.

У разі непередбачуваної тимчасової відсутності начальника ТУ ДСА України в Житомирській області або особи, яка виконує його обов’язки, з поважних причин (хвороба тощо), та одночасної тимчасової відсутності заступника начальника ТУ ДСА України в Житомирській області обов’язки начальника ТУ ДСА України в Житомирській області на період такої відсутності, покладаються на фактично працюючого керівника самостійного структурного підрозділу ТУ ДСА України в Житомирській області, який має найбільший стаж роботи в ТУ ДСА України в Житомирській області (крім керівника бухгалтерської служби).

Посадові особи ТУ ДСА України в Житомирській області є державними службовцями.

7.     Повноваження начальника ТУ ДСА України в Житомирській області:

7.1  керує діяльністю ТУ ДСА України в Житомирській області та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

7.2  організовує роботу ТУ ДСА України в Житомирській області та визначає функції заступника начальника та керівників структурних підрозділів, посадові обов'язки працівників ТУ ДСА України в Житомирській області;

7.3  представляє ТУ ДСА України в Житомирській області в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, інших державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності з питань, що належать до повноважень ТУ ДСА України в Житомирській області;

7.4   у межах повноважень видає накази;

7.5  подає Голові ДСА України на затвердження структуру і штатний розпис ТУ ДСА України в Житомирській області;

7.6  призначає на посади та звільняє з посад працівників ТУ ДСА України в Житомирській області (крім заступника начальника ТУ ДСА України в Житомирській області) у порядку, визначеному законодавством про державну службу;

7.7  застосовує до працівників ТУ ДСА України в Житомирській області (крім заступника начальника ТУ ДСА України в Житомирській області) заохочення або накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону;

7.8  за поданням голови місцевої о суду Житомирської області призначає на посаду керівника апарату місцевого суду Житомирської області, заступника керівника апарату місцевого суду Житомирської області та звільняє їх з посади;

7.9  за поданням голови місцевого суду Житомирської області застосовує до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону;

7.10  присвоює керівнику апарату місцевого суду Житомирської області, його заступнику ранги державного службовця відповідно до законодавства про державну службу;

7.11   затверджує за погодженням з головою місцевого суду Житомирської області структуру та штатну чисельність (штатний розпис) апарату місцевого суду Житомирської області, у межах видатків на утримання відповідної о суду;

7.12   присвоює ранги державним службовцям ТУ ДСА України в Житомирській області;

7.13   затверджує положення про структурні підрозділи ТУ ДСА України в Житомирській області;

7.14   затверджує річний план роботи ТУ ДСА України в Житомирській області, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до покладеного завдання, у тому числі щодо організаційного забезпечення діяльності місцевих судів Житомирської області

фінансового забезпечення діяльності місцевих загальних судів Житомирської області;

7.15   звітує Голові ДСА України про результати діяльності ТУ ДСА України в Житомирській області;

7.16    здійснює інші, передбачені законом, повноваження.

8.   Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень ТУ ДСА України в Житомирській області, та обговорення основних напрямів йою діяльності в ТУ ДСА України в Житомирській області може утворюватися колегія.

До складу колегії входять начальник ТУ ДСА України в Житомирській області (голова колегії), його заступник, інші посадові особи ТУ ДСА України в Житомирській області, а також керівники апаратів місцевих судів Житомирської області, яких визначає начальник ТУ ДСА України в Житомирській області.

До складу колегії в установленому порядку (за згодою) можуть бути включені судді (у тому числі ті, які займають адміністративні посади) відповідних місцевих та апеляційних судів, працівники місцевих органів державної влади, місцевого самоврядування, члени громадських організацій та інші особи.

Склад колегії та положення про колегію затверджуються наказом ТУ ДСА України в Житомирській області.

Рішення     колегії вводяться в дію наказами ТУ ДСА України в Житомирській області.

9.   ТУ ДСА України в Житомирській області є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс і рахунки в органах Державної казначейської служби України.