flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Основні функції структурних підрозділів

 

Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності:

1. Аналізує та узагальнює основні показники фінансово-економічної діяльності ТУ ДСА в Житомирській обл. та підпорядкованих установ.

2. Забезпечує достовірність обліку результатів фінансово-господарської діяльності підпорядкованих установ, своєчасне та в повному обсязі перерахування податків до Державного та місцевого бюджетів.

3. Складає зведену бухгалтерську звітність та забезпечує її своєчасне  подання на розгляд ДСА України.

4. Здійснює систематичний контроль за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих установ ТУ ДСА в Житомирській області.

5. Забезпечує  якісне проведення ревізій фінансово-господарської діяльності та перевірок підпорядкованих установ ТУ ДСА в Житомирській обл.

6. Готує пропозиції щодо усунення виявлених ревізіями і перевірками порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності підпорядкованих установ, контроль виконання принятих рішень по усуненню недоліків.

7. Здійснює розгляд звернень працівників підпорядкованих установ та громадян, які стосуються питань, пов’язаних з діяльністю відділу.

 

Відділ  з питань управління об'єктами державного майна:

1. Вивчає та узагальнює потреби територіального управління, судів в матеріально-технічному забезпеченні відповідно до бюджетних асигнувань та сприяє вирішенню цих питань.

2. Організовує збір та систематизацію інформації про потреби судів в засобах оргтехніки, зв'язку, технічного та програмного забезпечення, сприяє вирішенню цих питань.

3. Забезпечує суди необхідними технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів передбачених Державним бюджетом України на фінансування відповідних судів.

4. Забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та реєстру електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб;

5. Організовує ремонт приміщень судів та будівництво будинків правосуддя, їх технічне оснащення.

6. Бере участь у перевірках організації діяльності судів.

7. Готує зведені звіти, аналітичні довідки, інші матеріали та вносить відповідні пропозиції керівництву територіального управління.

8. Співпрацює з іншими структурними підрозділами територіального управління, судовою міліцією та правоохоронними органами з питань діяльності служби судових розпорядників.

9. Вносить аргументовані пропозиції щодо необхідності внесення змін і доповнень до законодавчих актів, інших нормативно-правових актів.

10. Розглядає та надає в установленому порядку відповіді на запити, а також листи установ, організацій щодо діяльності відділу.

11. У взаємодії з місцевими органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами забезпечує незалежність, безпеку суддів і приміщень судів.

12. В межах своєї компетенції бере участь у здійсненні заходів щодо забезпечення суддів, працівників апарату судів, працівників територіального управління  санаторно-курортним лікуванням, а також у забезпеченні суддів  службовим житлом.

13. Забезпечує місцеві суди та суддів цих судів символами судової влади (Державний Прапор України, зображення Державного Герба України), мантіями та суддівськими нагрудними знаками.

14. Здійснює в межах своїх повноважень, підготовку матеріалів для формування пропозицій до бюджету.

15. Взаємодіє з відповідними органами та установами, з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів.

 

Сектор по роботі з персоналом:

1. Реалізація єдиної державної політики з питань державної служби.

2. Забезпечення стабільності і послідовності кадрової політики.

3. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового управління.

4. Документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

5. Забезпечення поточної роботи, пов'язаної з виконанням покладених на територіальне управління завдань.

 

Відділ організаційного забезпечення діяльності судів та  судової статистики:

1. Свої функції та завдання відділ здійснює безпосередньо.

2. Основними завданнями віддл є:

- здійснення покладених на територіальне управління ДСА завдань по статистичній роботі, документообігу та архіву управління, спрямоване на виконання їх функцій по відправленню правосуддя у відповідності до норм Конституції України і Закону України «Про судоустрій і статус судців»;

- здійснення заходів щодо інформаційного, нормативно правового та методичного забезпечення місцевих загальних судів Житомирської області з питань судової статистики, документообігу та архіву судів, надання практичної допомоги судам з питань організації обліково - статистичної роботи та роботи з речовими доказами;

- організація та контроль діяльності архівних підрозділів місцевих загальних судів області та територіального управління, їх взаємодія з державними архівними установами, у зоні комплектування яких вони перебувають;

- забезпечення ведення документообігу та архівної справи управління та відділу;

- забезпечення достовірності та оперативного подання статистичних звітів, всебічного аналізу та узагальнення статистичної інформації;

-  забезпечення достовірності ведення судової статистики, документообігу та архівної справи в загальних місцевих судах Житомирської області.

 

3. Відділ організаційного забезпечення діяльності судів та судової статистики відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує належні умови для організаційної діяльності місцевих загальних судів області по наданню статистичних звітів, веденню документообігу та архівної справи;

2) координує діяльність працівників апарату судів,  що відповідають за статистичну роботу та документообіг, вносить пропозиції щодо її вдосконалення;

3) вивчає потребу в підготовці працівників апарату судів з питань судової статистики;

4) надає методичну та практичну допомогу відповідним судам з питань судової статистики, документообігу та ведення архіву;

5) здійснює аналітичну роботу по складанню статистичних звітів місцевими загальними судами Житомирської області;

6) забезпечує ведення документообігу та архівної справи в територіальному управління ДСА в Житомирській області;

7) здійснює на основі та на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Голови ДСА України та начальника територіального управління ДСА в Житомирській області інші функції.

 

Юридичний сектор:

1. Організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання та беззастережне виконання вимог актів законодавства, інших нормативно-правових документів територіальним управлінням.

2. Разом із відповідними структурними підрозділами територіального управління узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції територіального управління, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд начальнику територіального управління для вирішення питання стосовно необхідності підготовки проекту акта законодавства та внесення його в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.

3. Перевіряє відповідність законодавству проектів наказів та інших нормативних актів, візує їх.

4. Проводить разом з іншими структурними підрозділами територіального управління роботу з перегляду відомчих нормативних актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

5. У разі необхідності здійснює правову експертизу нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції територіального управління, і проектів таких актів, за її результатами дає письмові висновки.

6. Організовує облік і зберігання нормативно-правових актів територіального управління.

7. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень.

8. Представляє в установленому законодавством порядку інтереси  ДСА України та територіального управління в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

9. Здійснює методичне керівництво правовою роботою та перевіряє стан цієї роботи в місцевих судах загальної юрисдикції, вносить на розгляд начальнику управління пропозиції щодо її вдосконалення, вживає заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності юридичної служби та до реалізації рекомендацій Міністерства юстиції України.